Ürfet Demirtaş
Bozkırın yağız programcısı..

ANASAYFA | HAKKIMDA | ASP.NET WEB FORM | C# | BİLGİ GÜVENLİĞİ | LINQ | T-SQL | ASP.NET MVC | GENEL | İLETİŞİM
 
 
MAKALE ARA

Asp.Net Youtube Video Upload v3

Şuan kodlama aşamasındayım bittiğinde paylaşacağım...

Detay [..]

asp net ajax jquery json

DEFAULT.ASPX

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %>

<!DOCTYPE html> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head runat="server">

    <script src="jquery.js"></script> 

    <script type="text/javascript">

        function Goster(userid) {

            jQuery.ajax({

                url: 'Default.aspx/GetData',

                type: "POST",

                data: "{'userid':" + userid + "}",

                contentType: "application/json; charset=utf-8",

                dataType: "json",

                success: function (data)
                {

                    $("#load").hide();

                    $("#sonuc").fadeOut("slow", function () {

                        $(this).html(data.d)

                    }).fadeIn("slow");
                }
            });
        }

    </script>

</head>

<body>

    <form id="form1" runat="server">
        <div id="load">
            <a href="#" onclick="Goster(1);" >HAYDİ ÇALIŞ</a>
        </div>

        <div id="sonuc">
        </div>

    </form>

</body>
</html>

DEFAULT.ASPX.CS
 

    [WebMethod()]
    public static string GetData(int userid)
    {
        return "BURAYA HERŞEY GELEBİLİR <B> <TR> <TD> VS. " + userid.ToString();
    } 

 

Detay [..]

ASP.NET Sanal DataTable

       
       
DataTable dt = new DataTable();
        dt.Columns.Add("RESIM");
        dt.Columns.Add("URL"); 
        dt.Columns.Add("BASLIK");

        DataRow drow = dt.NewRow();
        drow["RESIM"] = ""; 
        drow["URL"] = ""; 
        drow["BASLIK"] = ""; 
        dt.Rows.Add(drow); 

        rpt.DataSource = dt; 
        rpt.DataBind();

 

 

Detay [..]

Update Panel IE9, IE8

 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=8">

Update Panel IE de çalışmıyor ise yukardaki kodu <head> tagları arasına yazmanız yeterli...

Detay [..]

ADO.NET Entity Framework Giriş

Bu makalemizde Microsoftun ORM araçlarından Entity Framework yapısını kullanarak bir data modeli oluşturacağız ve bu model ile veritabanından nasıl select işlemi yapacağımızı öğreneceğiz.

Entity Framework hakkında teorik bilgileri internette bolca bulabilirsiniz bu yüzden bu konulara değinmeyi düşünmüyorum. İlk olarak visual studio 2008 veya 2010 kullanarak yeni bir websitesi oluşturalım. Oluşturduğumuz web sitesine aşağıdaki gibi bir “entity framework data model” ekleyelim.
 

 

Yukarıda gördüğünüz gibi ADO.NET Entity Data Model’i seyiyoruz ve bir isim veriyoruz. Daha sonra add deyip diğer adıma geçiyoruz.

 

Biz bu örneğimizde modelimizi var olan bir veritabanı üzerinden oluşturacağız. Tam aksine önce modeli oluşturup EntityFramework’ün veritabanını kendisinin oluşturmasını sağlayabiliriz. Next dedikten sonra gelen ekranda “new connection” deyip aşağıdaki ekranda gördüğümüz gibi var olan bir veritabanı için connection oluşturuyoruz.

 

Örneğimizde AdventureWorks veritabanını kullanıyoruz.

 

Bağlantı ayarlarımız yaptığımız zaman yukarıdaki ekranda bu bağlantı bilgisi için web.config dosyasında kullanılacak ismi belirleyip next diyoruz.

 

Gelen yukarıdaki ekranda “Tables” sekmesini seçip kullanacağımız tabloları seçiyoruz. Biz örneğimizde Product , productCategory ve productSubCategory tablolarını kullanıyoruz. Bu adımda Finish dediğimiz zaman modelimiz kullanılmaya hazır hale gelecek. Modelimizin görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır.

 

 Şimdi gelelim bu modeli kullanarak veritabanından nasıl veri çekeceğimize.

 

Default.aspx sayfasına bir iki adet dropdownlist ve bir adette gridview ekleyelim. Sayfamızın html kısmı aşağıdaki gibi olacak.

<table>

    <tr>

        <td>

            <asp:DropDownList ID="KategoriDropDownList" AutoPostBack="true" runat="server" OnSelectedIndexChanged="KategoriDropDownList_SelectedIndexChanged">

            </asp:DropDownList>

        </td>

        <td>

            <asp:DropDownList ID="AltKategoriDropDownList" runat="server">

            </asp:DropDownList>

        </td>

        <td>

            <asp:Button ID="UrunleriGetirButton" runat="server" Text="Ürünleri Getir" OnClick="UrunleriGetirButton_Click" />

        </td>

    </tr>

    <tr>

        <td colspan="3">

            <asp:GridView ID="UrunlerGridView" runat="server">

            </asp:GridView>

        </td>

    </tr>

</table>

 

Şimdi ilk olarak sayfa yüklenirken kategori dropdownlistini dolduralım. Kategori seçilincede alt kategorileri dolduralım.

İlk olarak kategorileri doldurmak için aşağıdaki kodu yazın.

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)

{

    if (!IsPostBack)

    {

        KategorileriGetir();

    }

}

 

private void KategorileriGetir()

{

    DemoEntities entity = new DemoEntities();

    List<DimProductCategory> kategoriList = entity.DimProductCategory.ToList();

    KategoriDropDownList.DataSource = kategoriList;

    KategoriDropDownList.DataValueField = "ProductCategoryKey";

    KategoriDropDownList.DataTextField = "EnglishProductCategoryName";

    KategoriDropDownList.DataBind();

 

 

}

 

İkinci olarak kategori seçildiği zaman aşağıdaki kodu yazarak alt kategorileri dolduralım.

protected void KategoriDropDownList_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)

{

    int KategoriKey = Int32.Parse(KategoriDropDownList.SelectedValue);

    DemoEntities entity = new DemoEntities();

 

    var query = from c in entity.DimProductSubcategory

                where c.DimProductCategory.ProductCategoryKey == KategoriKey

                select c;

 

    AltKategoriDropDownList.DataSource = query.ToList(); ;

    AltKategoriDropDownList.DataValueField = "ProductSubcategoryKey";

    AltKategoriDropDownList.DataTextField = "EnglishProductSubcategoryName";

    AltKategoriDropDownList.DataBind();

}

 

Yukarıdaki adımları tamamladığımız zaman kategori ve alt kategori alanları ile olan işlemimiz bitmiş oluyor.
Şimdi ise ürünleri getir butonuna basınca seçilen kategorideki ürünleri alıp gridview içine atalım.

protected void UrunleriGetirButton_Click(object sender, EventArgs e)

{

    int AltKategoriKey = Int32.Parse(AltKategoriDropDownList.SelectedValue);

    DemoEntities entity = new DemoEntities();

 

    var query = from p in entity.DimProduct

                where p.DimProductSubcategory.ProductSubcategoryKey == AltKategoriKey

                select new { p.ProductKey, p.EnglishProductName, p.Color, p.TurkishDescription };

 

    UrunlerGridView.DataSource = query.ToList(); ;

    UrunlerGridView.DataBind();

}

Yukarıdaki kodu inceleyecek olursanız product tablosunda sadece istediğimiz kolonları getirdik, bunun içinde new deyip yeni bir tanımlama yaptık.

 

Sonuç olarak işlemlerin sonucunda aşağıdaki gibi bir ekran çıktımız oldu.

KAYNAK

Detay [..]

ASP.NET HTML Tarafında Takla Atma İşlemleri

  • <%@ %> is used for page level directives. (<%@ Control Inherits="MyParentControl" %>)
  • <% %> is for inclusion of server-side code to the Render() method (<% x = x + 1; %>) of the generated class
  • <%= %> is equivalent of Response.Write(); call in the Render() method
  • <%: %> is the same as previous, but the output is HTML encoded (see below)
  • <%# %> is used for data-binding expressions. The data-binding expressions can be used in attributes of server tags to assign calculated values to properties. Also they can be used like a separate tag. In this case a DataBoundLiteralControl instance is automatically generated for the expression to assign a value to its Text property. These expressions are evaluated and assignments are executed when the DataBinding event is fired for the control that contains data-binding expression, because for every such a control an event handler is generated of these expressions.
  • <%$ %> is used for custom expression binding. E.g. for localized string resources. Can only be used in attributes of server tags to assign calculated values to properties. These assignments are added to the OnInit() method of the generated class. See http://msdn.microsoft.com/en-us/library/d5bd1tad.aspx
  • <%-- --%> is used for server-side comments.

Kaynak

Detay [..]

ASP.NET ACCESS 2007 - BETWEEN KULLANIMI (İki Tarih Arasındaki Veriler)

OleDbConnection con = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + Server.MapPath(@"App_Data\IsTakip.mdb") + ";Persist Security Info=True");
con.Open();

OleDbDataAdapter adp = new OleDbDataAdapter("SELECT DISTINCT ID,FIRMA_UNVAN,ACIKLAMA,BASLAMA_TARIH,TAHMINI_BITIS_TARIHI,BITIS_TARIH,ISIN_TURU,DURUM,ACIL_MI,YENI_IS_MI FROM view_ISLER_Suzme WHERE BASLAMA_TARIH BETWEEN FORMAT ('" + TextBox1.Text + "', 'yyyy/mm/dd') AND FORMAT ('" + TextBox2.Text + "', 'yyyy/mm/dd') ORDER BY BASLAMA_TARIH ASC", con);

DataTable dt = new DataTable();
adp.Fill(dt);

DL_URUNLER.DataSource = dt;
DL_URUNLER.DataBind();

con.Close();

Detay [..]

ASP.NET ACCESS - DISTINCT KULLANIMI

OleDbConnection con = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + Server.MapPath(@"App_Data\IsTakip.mdb") + ";Persist Security Info=True");

con.Open(); 

OleDbDataAdapter adp = new OleDbDataAdapter("SELECT DISTINCT ID,DURUM FROM TBL_ISLER",con);

DataTable dt = new DataTable();
adp.Fill(dt);

DL_ISLER.DataSource = dt;
DL_ISLER.DataBind(); 

con.Close();

Detay [..]

ASP.NET textbox atlatma | JS

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %>

<head runat="server">

    <script type="text/javascript" language="Javascript">
      function
atla(deger, karakter, alan)

              {if (deger.length >= karakter) { eval(alan).focus();}}
    </script>


</head>

<body>

<form id="form1" runat="server">

  <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" onkeyup="atla(this.value,4,'document.form1.TextBox2');"></asp:TextBox>
  <asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server"></asp:TextBox>

</form>

</body>

</html>

Detay [..]

ASP.NET Sayfa Yönlendirme / Yenileme


Response.Redirect("SayfaAdi.aspx");
Response.Redirect("SayfaAdi.aspx?ID=" + Session["ID"]);
Page.Response.Redirect(Page.Request.Url.ToString(), true);

Detay [..]
 
Görüntülenen Sonuçlar 1 ile 10 arası ( Toplam Kayıt 74)
Sayfa: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  « Geri · İleri »
 


Şairinde dediği gibi "Programcı" adama hazır blog yakışmazdı..

Ürfet Demirtaş (2010) C#.Net