C# OOP Terimleri

Class: Uygulamamızda sıklıkla kullanacağımız metod ve değişkenleri bir çatı altında toplayarak tekrar yazmaya gerek kalmadan kullanmak amacı ile bu tip tanımlamaları Class yapıları içinde tanımlayabiliriz. Project menüsünden Add Class seçeneği ile projeye class eklenebilir.

Metod: Class’ların içerisinde belli bir işlemi gerçekleştiren kod yapılarına denir.

Constructor (yapıcı metod) : Sınıflardan nesne türetilirken new ifadesi ile çalıştırılan ve sınıf ile aynı adı taşıyan metodlara denir. Nesne kullanıma hazırlanırken hazırlık işlemleri yapmak için kullanılır.

Destructor (yıkıcı metod): Nesne hafızadan silinirken çalıştırılır. Metod isminin başına ~ eklenerek kullanılır.

Property (özellik): Hazırladığımız classlar içinde özellik kullanarak sınıflar içine değer gönderip değerleri okuyabiliriz. set ve get olmak üzere 2 tür property vardır. Set ile değer gönderilir, get ile değer alınır.

Auto-Implemented Property: Property tanımlama kodlarını kısaltabiliriz. .Net’in sunduğu kolaylığa göre kod satırları içine prop yazarak 2 defa Tab tuşuna bastığımızda;
public int MyProperty { get; set; }
otomatik olarak yazılacaktır. Üzerinde değişiklik yaparak kullanabiliriz.

Erişim Belirteçleri (Access Modifiers): Class içindeki metod ve değikenlere başka formlardan erişilmesini sağlamak, yasaklamak gibi işlemler için kullanılır. 6 adet erişim belirteci vardır:

  • public: public belirleyicisinin kullanıldığı metod ve parametreye erişim serbesttir.
  • protected: metod ve parametreye sadece bulunduğu proje içerisinde tanımlandığı sınıf içerisinden erişilir.
  • internal: metod ve parametreye sadece bulunduğu proje içerisinden ve bu sınıftan türetilmiş sınıflardan erişilir.
  • protected internal: metod ve parametreye sadece bulunduğu proje içerisinden ve bu namespaceden türetilmiş proje veya aynı assembly içinden erişilir.
  • private: metod ve parametreye sadece tanımlandığı sınıf içerisinden erişilir.

Field: Sınıfın ya da yapının doğrudan erişilen veri üyesidir.

Instance: Bir sınıfın başlatılmış kullanıma hazır örneğidir.