Ürfet Demirtaş
Bozkırın yağız programcısı..

ANASAYFA | HAKKIMDA | ASP.NET WEB FORM | C# | BİLGİ GÜVENLİĞİ | LINQ | T-SQL | ASP.NET MVC | GENEL | İLETİŞİM
 
 
MAKALE ARA

Linq ile tablodaki seçili sutunları çekme

     protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        if (Page.IsPostBack) return;
        Doldur_Veri();

    }

    protected void Doldur_Veri()
    {
        dbSitemDataContext db = new dbSitemDataContext();
        var myData = (from s in db.Haberlers

                      orderby s.HaberTarihi descending

                      select new { s.HaberID, s.Baslik, s.Resim, s.HaberTarihi });

        rptListe.DataSource = myData;
        rptListe.DataBind();

      }

Detay [..]

Linq Delete Kodu

    protected void BtnSil_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        TBL_BAYILER bayi = data.TBL_BAYILERs.First(k => k.ID == 12);

        data.TBL_BAYILERs.DeleteOnSubmit(bayi);

        data.SubmitChanges();
          }

 

Detay [..]

Linq To Sql Clases - UPDATE, DELETE, INSERT, SELECT

 

INSERT Kodumuz:

SELECT Kodumuz:

  protected void btnDoldur_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        var bayiler = (from a in data.TBL_BAYILERs select a);

        DataList1.DataSource = bayiler;
        DataList1.DataBind();

    }

Sorgulu SELECT Kodumuz:

  protected void btnSorgulu_Click(object sender, EventArgs e)
    {

        var sonuc = from ara in data.TBL_BAYILERs

                    where ara.KULLANICI_ADI.ToLower().StartsWith(TextBox1.Text)
                    select ara; 

        DataList1.DataSource = sonuc;
        DataList1.DataBind();
    }

Detay [..]

Linq Update İşlemi

    protected void btnUpdate_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        TBL_BAYILER bayi = data.TBL_BAYILERs.First(k => k.ID == 12);

        bayi.KULLANICI_ADI = "selo";

        data.SubmitChanges();
    }

Detay [..]

Linq Örnek

int[] dizi = {50,60,500,05,40,45,15}; // dizi tanımladık.

var linq=from ara in dizi where ara >=0 && ara <= 500 select ara; // linq ile arama yaptık dizinin içindeki verileri.

foreach (var deger in linq)

{

ListBox1.Items.Add(deger.ToString());

}

Detay [..]
 


Şairinde dediği gibi "Programcı" adama hazır blog yakışmazdı..

Ürfet Demirtaş (2010) C#.Net