Ürfet Demirtaş
Bozkırın yağız programcısı..

ANASAYFA | HAKKIMDA | ASP.NET WEB FORM | C# | BİLGİ GÜVENLİĞİ | LINQ | T-SQL | ASP.NET MVC | GENEL | İLETİŞİM
 
 
MAKALE ARA

asp.net html tarafında for kodu kullanımı

Kod tarafımız :

  public partial class _Default : System.Web.UI.Page
          {
        public DataTable Veri { get; set; } 

        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {

            DataTable dt = new DataTable();

            dt.Columns.Add("Deger1", typeof(string));

            dt.Rows.Add("Deger2");

            dt.Rows.Add("Deger3");

            this.Veri = dt;

        }
      }

HTML tarafımız :

 <% for (int i = 0; i < this.Veri.Rows.Count; i++) { %>

    <div><%=this.Veri.Rows[i]["Deger1"].ToString()%></div><br />

<% }; %>

 

Detay [..]

machineKey Hatası ASP.Net

Hata: MAC görüntü durumu doğrulaması başarısız oldu. Bu uygulamayı bir Web grubu veya kümesi barındırıyorsa, <machineKey> yapılandırmasının aynı validationKey ve doğrulama algoritmasını belirttiğinden emin olun.

Kümede AutoGenerate kullanılamıyor. Geçerli Web isteğinin yürütülmesi sırasında işlenmemiş bir özel durum oluştu. Hata hakkında ve kodda bulunduğu yer konusunda daha fazla bilgi için yığın izlemeye göz atın.

Bir projeye devam ederken yukarıdaki hatayı almaya başladım ve bunu çözmek için 1-2 saat uğraştım sonunda küçük bir kodla çözüldüğünü gördüm bu problemi sizde yaşıyorsanız tekyapmanız gereken web.config dosyasına girip system.web in altındaki pages kısmını alttaki gibi düzeltmeniz gerekmektedir. 

1. yöntem :

<pages viewStateMac="false">

2. yöntem :

<pages validateRequest="false" enableEventValidation="false" viewStateEncryptionMode ="Never" enableViewStateMac="false"/>

Detay [..]

web.config dil tr ayarı

  <system.web>
    <globalization fileEncoding="iso-8859-9" responseEncoding="iso-8859-9" />
Detay [..]

Listbox Veri Taşıma | listbox'tan listbox'a valuesi ile birlikte değer taşıma

Design Tarafı
 <asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1" runat="server">

                                <ContentTemplate>

                                    <table style="width: 355px;">

                                        <tr>

                                            <td style="padding: 0; width: 160px; border: none;">

                                                <asp:ListBox ID="lstButunDeneyler" runat="server" Height="200px" SelectionMode="Multiple"

                                                    Width="150px"></asp:ListBox>

                                            </td>

                                            <td style="padding: 0; width: 35px; border: none;">

                                                <asp:Button ID="btnEkleDeney" runat="server" Text=">>" OnClick="btnEkleDeney_Click" />

                                                <br />

                                                <asp:Button ID="btnCikarDeney" runat="server" Text="<<" OnClick="btnCikarDeney_Click" />

                                            </td>

                                            <td style="padding: 0; width: 160px; border: none;">

                                                <asp:ListBox ID="lstSeciliDeneyler" runat="server" Height="200px" SelectionMode="Multiple"

                                                    Width="150px"></asp:ListBox>

                                            </td>

                                        </tr>

                                    </table>

                                </ContentTemplate>

</asp:UpdatePanel>

 

CodeBehind

protected void btnEkleDeney_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            try
            {

                foreach (ListItem itm in lstButunDeneyler.Items) //Tüm arkadaşlarını bastığımız List 'ten verileri okuyoruz.
                {

                    if (itm.Selected == true)
                    {

                        //Eğer bu item seçili ise

                        int indexs = lstSeciliDeneyler.Items.IndexOf(itm); //Seçili arkadaşlar List 'inde bu itemın olup olmadığına bakıyoruz.

                        if (indexs >= 0)

                        { }

                        else

                        {

                            //Eğer yoksa kayıt ediyoruz.

                            ListItem[] itms = new ListItem[] 

                             { 

                                 new ListItem(itm.Text,itm.Value)

                             };

                            lstSeciliDeneyler.Items.AddRange(itms);

                        }

                    }

                }

                foreach (ListItem itm in lstSeciliDeneyler.Items) //Seçili arkadaşlar list 'inden verileri okuyoruz. Olanları tüm arkadaşlar List 'inden kaldırıcaz.

                {

                    int index = lstButunDeneyler.Items.IndexOf(itm); // Tüm arkadaşlar List 'inde arıyoruz.

                    if (index >= 0)

                    {

                        //Varsa kaldırıyoruz.

                        lstButunDeneyler.Items.RemoveAt(index);

                    }

                }

            }

            catch (Exception ex)
            {

            }

}

protected void btnCikarDeney_Click(object sender, EventArgs e){

            try
            {

                foreach (ListItem itm in lstSeciliDeneyler.Items) //Seçili arkadaşlarını bastığımız List 'ten verileri okuyoruz.

                {

                    if (itm.Selected == true)

                    {

                        //Eğer bu item seçili ise

                        int indexs = lstButunDeneyler.Items.IndexOf(itm); //Tüm arkadaşlar List 'inde bu itemın olup olmadığına bakıyoruz.

                        if (indexs >= 0)

                        { }

                        else

                        {

                            //Eğer yoksa kayıt ediyoruz.

                            ListItem[] itms = new ListItem[] 

                             { 

                                 new ListItem(itm.Text,itm.Value)

                             };

                            lstButunDeneyler.Items.AddRange(itms);

                        }

                    }

                }

                foreach (ListItem itm in lstButunDeneyler.Items) //Tüm arkadaşlar list 'inden verileri okuyoruz. Olanları seçili arkadaşlar List 'inden kaldırıcaz.

                {

                    int index = lstSeciliDeneyler.Items.IndexOf(itm); // Seçili arkadaşlar List 'inde arıyoruz.

                    if (index >= 0)

                    {

                        //Varsa kaldırıyoruz.

                        lstSeciliDeneyler.Items.RemoveAt(index);

                    }

                }

            }

            catch (Exception ex)

            {

            }

 }

Çıktısı

 

Bünyamin Çayan'a katkılarından dolayı teşekkürler...

Detay [..]

UPDATE FOR alayını güncelle replace yap...

    protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)

    {

        GridView1.DataSource = DBIslem.DtGetir("SELECT ID,RESIM FROM TBL_FOTO_RESIM");

        GridView1.DataBind();

    }

    protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e)

    {

        try

        {

            for (int i = 0; i < GridView1.Rows.Count; i++)

            {

                string KELIME = GridView1.Rows[i].Cells[1].Text;

                DBIslem.DtGetir("UPDATE TBL_FOTO_RESIM SET RESIM = '" + KELIME.Replace("/userfiles/Image/Album/", "") + "' WHERE ID='" + GridView1.Rows[i].Cells[0].Text + "'");

                Label1.Text = "işlem tamamlandı...";

            }

        }

        catch (Exception ex)

        {

            Label1.Text = "hata: "+ex.Message;

        }

    }

Detay [..]

class ile server'a dosya ekleme (resim,video,flash)

            string Resim = Session.SessionID.Substring(0, 5) + "_" + DateTime.Now.Second.ToString() + "_" + FileUpload1.FileBytes.Length.ToString() + "_" + FileUpload1.FileName;

            string Oyun = Session.SessionID.Substring(0, 5) + "_" + DateTime.Now.Second.ToString() + "_" + FileUpload1.FileBytes.Length.ToString() + "_" + FileUpload2.FileName;

            FileUpload1.SaveAs(Server.MapPath(@"..\Resimler\")+Resim);

            FileUpload1.SaveAs(Server.MapPath(@"..\Oyunlar\") + Oyun);

            ArrayList Degeler = new ArrayList();

            Degeler.Add(DropDownList1.SelectedValue);

            Degeler.Add(txtBaslik.Text);

            Degeler.Add(txtAciklama.Text);

            Degeler.Add(Resim);

            Degeler.Add(Oyun);

            Degeler.Add(txtAciklama0.Text);

            Degeler.Add(1);

            Label1.Text = DBIslem.VeriEkleProc(Degeler, "OYUNEKLE");

Detay [..]

ASP.net NESNESİNE MOUSE MOVE OLAYI EKLEMEK

ImageButton1.Attributes.Add("onmouseover", "this.src = 'Images/Image2.jpg'");
ImageButton1.Attributes.Add("onmouseout", "this.src = 'Images/Image1.jpg'");

Detay [..]

foreach DataListItem for

    protected void txtKarsilanan_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {
        for (int i = 0; i < DataList1.Items.Count; i++)
        {

            foreach (DataListItem k in DataList1.Items)
            {

                Label lblID = (Label)k.FindControl("lblID");
                TextBox txtTE = (TextBox)k.FindControl("txtKarsilanan");

                con.Open();

                SqlDataAdapter adp = new SqlDataAdapter("UPDATE Siparisler SET TedarikEdilen='" + txtTE.Text + "' WHERE CartID='" + lblID.Text + "'", con);
                DataTable dt = new DataTable();

                adp.Fill(dt);
                con.Close(); 
                adp.Dispose();
                dt.Clear();

            }
        }

        Response.Redirect("GelenSiparisler.aspx");
    }

Detay [..]

Datalist içerisinde hesap kitap

<%# Convert.ToInt32(Eval("Adet")) - Convert.ToInt32(Eval("TedarikEdilen"))%>

Detay [..]

DirectoryInfo klasördeki resimleri gösterme .net